Raport ESPI nr 7/2018

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. _”Spółka” lub “Emitent”_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy Emitenta, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 maja 2018 roku w Gdańsku.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 7/2018 na stronie PAP