Raport EBI nr 14/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2019 Zarząd Spółki powziął wiadomość, iż w związku z brakiem terminowej publikacji raportu rocznego za 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nałożył w dniu 21 czerwca 2019 r. w drodze Uchwały nr 583/2019 na Voicetel Communications S.A. karę regulaminową w wysokości 10.000 zł.

W uchwale wskazano, iż nałożenie kary podyktowane jest niewywiązaniem się Emitenta z obowiązku informacyjnego w zakresie przekazania raportu okresowego rocznego za 2018 r. w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Zarząd zaznacza, iż zamierza odwołać się od niniejszej decyzji, wnosząc wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 14/2019 na stronie PAP