Raport EBI nr 12/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) ponownie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2018 r. We wcześniejszym raporcie nie został dodany załącznik.

Zarząd Emitenta informuje również, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa Prawna:

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Protokół ZWZA Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 12/2018 na stronie PAP