Raport EBI nr 15/2018

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż wskutek oczywistej omyłki pisarskiej, nie została zamieszczona podstawa prawna raportu okresowego za III kwartał 2018 roku przekazanego do publikacji w dniu 14 listopada 2018 roku. Zarząd Emitenta zaznacza ponadto, że w treści raportu okresowego za III kw. 2018 r., stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu, nie wprowadzono żadnych zmian.

Podstawa Prawna:

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Raport za III kwartał 2018 

Treść raportu 15/2018 na stronie PAP