Raport EBI nr 16/2017

Treść Raportu:

W raporcie EBI nr 15/2017 z dnia 30.06.2017 r. omyłkowo nie zamieszczono życiorysu Pana Sebastiana Kiliana. Niniejszym Emitent przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Kwestionariusz osobowy – Sebastian Kilian

Treść raportu 16/2017 na stronie PAP