Raport EBI nr 19/2017

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) zawiadamia, że w dniu 25.09.2017 r. powziął do wiadomości informację o dokonaniu, w dniu 22.09.2017 r., przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji następujących zmian w statucie Spółki, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28.06.2017 r.:
– zmiana siedziby Emitenta na Warszawę (dawniej Gdańsk),
– zmiana statutu Spółki w powyższym zakresie.

Zarejestrowana została również zmiana adresu Spółki na ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Jednocześnie Emitent zawiadamia, że adresem korespondencyjnym Spółki jest ul. Kołobrzeska 12, 80-394 Gdańsk.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu ‘Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect’

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Statut spółki Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 19/2017 na stronie PAP