Raport EBI nr 24/2019

Treść Raportu:

W odpowiedzi na Uchwałę Nr 801/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę Voicetel Communications, Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości ww. dokument przygotowany przez podmiot wpisany na listę Autoryzowanych Doradców, spełniający wymogi, o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Podstawa prawna:

Podstawa Prawna: §4 ust.5b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 24/2019 na stronie PAP