Raport EBI nr 19/2016

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 1/12/2016 dokonano wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za rok obrotowy 2016. Wybrany przez Radę Nadzorczą Emitenta podmiot to Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisany pod numerem 3385 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 1/2016 na stronie PAP