Raport EBI nr 2/2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Na skutek rejestracji 209 990 akcji serii E kapitał zakładowy spółki został zwiększony z 112 000,00 zł do 133 000,00 zł. Po rejestracji kapitał zakładowy dzieli się na:

• 500.010 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

• 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

• 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

• 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

• 209.990 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 2/2020 na stronie PAP