Raport EBI nr 21/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 października 2017 r. dokonał wykupu 2.134 sztuk obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 2.134.000 zł. Emitent dokonał przedterminowego wykupu obligacji serii A poprzez wypłatę wartości nominalnej w wysokości 1.000 PLN za każdą sztukę obligacji oraz należnych odsetek liczonych od początku ostatniego okresu odsetkowego do dnia 27 października 2017 r. (włącznie z tym dniem).

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta, Spółka wypłaciła każdemu z obligatariuszy obligacji serii A premię w wysokości 0,5% iloczynu wartości nominalnej oraz liczby Obligacji, do których uprawniony był dany obligatariusz.

Przedterminowy wykup wszystkich obligacji serii A został przeprowadzony na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/10/2017 z dnia 12.10.2017 r. w sprawie przedterminowego wykupu zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 21/2017 na stronie PAP