Raport EBI nr 2/2015

Treść Raportu:

Zarząd VOICETEL COMMUNICATIONS S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że uzyskał dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Voicetel Communications S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa Prawna:

§ 10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. “Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst , informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 2/2015 na stronie www.newconnect.pl