Raport EBI nr 25/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12.12.2017 r. zawarł z 4Capital sp. z o.o. umowę o wprowadzenie akcji serii A i B Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu – na rynek NewConnect.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu ‘Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.’

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 25/2017 na stronie PAP