Raport EBI nr 31/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 grudnia 2019 r. podjęło uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu. W załączeniu tekst jednolity statutu uwzględniający jego zmiany.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 31/2019 na stronie PAP