Raport EBI nr 5/2018

Treść Raportu:

W nawiązaniu do opublikowanego raportu bieżącego nr 4/2018 Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 261/2018 na podstawie której 23 marca 2018 roku został wyznaczony jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect nastpujących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 500.010 (słownie: pięćset tysięcy dziesięć) akcji serii „A”;

b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii „B”

Akcje będę notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VOICETEL” i oznaczeniem „VOI”.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 5/2018 na stronie PAP