Raport EBI nr 6/2021

Zarząd Vee S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. otrzymał rezygnację Pana Marcina Lewa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień doręczenia, tj. 28 czerwca 2021 r. Według oświadczenia Pana Marcina Lewa, powodem rezygnacji jest uniknięcie konfliktu interesów z chwilą zaangażowania w działalność operacyjną Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 6/2021 na stronie PAP