Raport EBI nr 7/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 maja 2018 r. na mocy uchwały nr 2/05/2019 Rady Nadzorczej Emitenta dokonano wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. Wybrany przez Radę Nadzorczą Emitenta podmiot to Gdańska Kancelaria Ekspertów Księgowych „NOTA” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lastadia 35/2, wpisany pod numerem 688 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 7/2019 na stronie PAP