Raport EBI nr 7/2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §13 ust. 2 pkt. 10 Statutu Spółki, podjął uchwałę nr 01/04/2020 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a także na przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Audit Control Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 10 lokal 31, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 4244.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 7/2020 na stronie PAP