Raport EBI nr 7/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 marca 2017 r. podjął uchwałę nr 1/03/2017 w sprawie emisji obligacji serii A (dalej Obligacji) w liczbie do 4.000 (czterech tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Obligacje wyemitowane zostaną jako zwykłe, na okaziciela.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 8,50%.

Celem emisji Obligacji jest finansowanie bieżących potrzeb wynikających z rozwoju prowadzonej przez Emitenta działalności.

Obligacje serii A nie będą miały formy dokumentu i będą denominowane w złotych polskich. Dniem wykupu Obligacji będzie 15 października 2018 roku.

Obligacje serii A wyemitowane zostaną jako zabezpieczone poprzez ustanowienie następujących zabezpieczeń:
1) zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta w liczbie 77.146 (siedemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) sztuk, posiadanych przez Oreades Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Banderii 4/285,
2) poręczenia do kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 100% wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji rozumianego jako umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 kodeksu cywilnego, tj. na rzecz obligatariuszy zawarta przez poręczyciela Dawida Wójcickiego, Prezesa Zarządu Emitenta z Emitentem.

Emitent nie podejmie działań mających na celu wprowadzenie Obligacji do obrotu na Catalyst.

Podstawowe dane dotyczące emisji obligacji serii A:
a) cena emisyjna – 1.000 (jeden tysiąc) złotych za sztukę obligacji,
b) termin zamknięcia subskrypcji – 12 kwietnia 2017 r.,
c) dzień emisji – 13 kwietnia 2017 r.,
d) dzień przydziału – 13 kwietnia 2017 r.,
e) dzień wykupu – 15 października 2018 r.,
f) próg emisji – nie określono.

O przydziale obligacji serii A Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa Prawna:

§3 ust 1 pkt 8 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 7/2017 na stronie PAP