Raport EBI nr 9/2016

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym pragnie poinformować, iż w dniu 4 maja 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjnapodjął uchwałę nr 409/2016 w sprawie wyznaczenia na dzień 10 maja 2016 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki Voicetel Communications S.A.
Akcje, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem: PLVCTCM00019, notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VOICETEL” i oznaczeniem „VOI”.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na runku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 9/2016 na stronie PAP