Raport EBI nr 11/2016

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015.

Podstawa Prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Opinia i raport biegłego z badania SF skonsolidowanego i jednostkowego za 2015 r.

Pismo zarządu wraz z podstawowymi danymi i oświadczeniami

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2015 r.

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności spółki i grupy kapitałowej za 2015 r.

Treść raportu 11/2016 na stronie PAP