Raport EBI nr 11/2017

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w wyniku doprecyzowania przez Emitenta, że ponoszone nakłady inwestycyjne, uznane w pierwotnej wersji sprawozdania finansowego jako środek trwały w budowie, służą pracom rozwojowym i powinny być zakwalifikowane jako koszty pośrednie wykazane w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych i potrącalne w dacie ich poniesienia – powziął informację o konieczności zmiany danych finansowych w stosunku do pierwotnej wersji raportu rocznego, opublikowanej w dniu 10.04.2017 r. (raport EBI nr 8/2017).
W związku z powyższym, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016.

Podstawa Prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Voicetel Communications S.A.

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania grupy kapitałowej Voicetel Communications S.A.

Pismo zarządu wraz z podstawowymi danymi i oświadczeniami 2016

Raport z badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Voicetel Communications S.A.pdf

Raport z badania sprawozdania finansowego Voicetel Communications S.A.pdf

Roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Voicetel Communications S.A.pdf

Roczne sprawozdanie finansowe spółki Voicetel Communications S.A.pdf

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Voicetel Communications S.A. 2016

Treść raportu 11/2017 na stronie PAP