Raport EBI nr 4/2020

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje korektę raportu okresowego za IV kwartał 2019 r.

Wprowadzone zmiany obejmują:

– dodatnie jednostkowych wyników finansowych emitenta za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy 2018 roku. Strona od 28 do 35 raportu.

– zaktualizowanie komentarza do bieżącej sytuacji finansowej w taki sposób, aby używane sformułowania jednoznacznie wskazywały, czy komentarze do raportu dotyczą danych jednostkowych emitenta czy też jego grupy kapitałowej. Strona 37 raportu.

Pozostała treść raportu pozostała bez zmian.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 4/2020 na stronie PAP

Raport Kwartalny Q4 2019