Raport EBI nr 4/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej, pierwotnie opublikowana wersja raportu okresowego Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2016 r. zawierała błędne dane liczbowe w poniższych tabelach.

1. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta:
1) tabela „Bilans Emitenta” na stronie 8 raportu:
a) aktywa obrotowe:
– należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych, z tytułu dostaw i usług,
– należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, z tytułu dostaw i usług,
b) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
– zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, z tytułu dostaw i usług,
– zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, z tytułu dostaw i usług,
– zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, z tytułu dostaw i usług,
2) tabela „Rachunek zysków i strat Emitenta” na stronie 12 raportu:
a) przychody finansowe:
– przychody finansowe – inne,
b) koszty finansowe:
– koszty finansowe – inne,
3) tabela „Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta” na stronie 13 raportu:
a) przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:
– zmiana stanu należności,
– zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów,
– inne korekty,
b) przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:
– wydatki – odsetki.

2. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
1) tabela „Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Emitenta” na stronie 15 raportu:
a) aktywa trwałe:
– wartości niematerialne i prawne,
b) aktywa obrotowe:
– należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie, z tytułu dostaw i usług,
– należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, z tytułu dostaw i usług,
c) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
– zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, z tytułu dostaw i usług,
– zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, z tytułu dostaw i usług,
2) tabela „Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta” na stronie 19 raportu:
a) przychody finansowe:
– przychody finansowe – inne,
b) koszty finansowe:
– koszty finansowe – inne,
3) tabela „Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta” na stronie 20 raportu:
a) przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:
– zmiana stanu należności,
– zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów,
– inne korekty,
b) przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:
– wydatki – odsetki.

Pozostałe dane finansowe, w tym zysk netto Spółki oraz Grupy Kapitałowej, pozostały bez zmian.
Emitent przedstawia niniejszym poprawioną wersję raportu. Jednocześnie, Zarząd Spółki zapewnia, że popełniony błąd miał charakter incydentalny oraz, że dołoży wszelkich starań aby uniknąć tego typu zdarzeń w przyszłości.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny Q4 2016 – korekta

Treść raportu 4/2017 na stronie PAP