Raport EBI nr 5/2016

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą we Gdańsku w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. zawierający również jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta.

Podstawa Prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Voicetel Communications S.A. Raport IV Q 2015

Treść raportu 5/2016 na stronie PAP