Raport ESPI nr 3/2018

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej jako “Emitent”_ niniejszym informuje o zawarciu w dniu 28 marca 2018r. umowy partnerskiej z Alfavox Software spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej _dalej jako “Partner”_.
Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie oferowania, sprzedaży, dostawy, wdrażania i konfiguracji Produktów Emitenta przez Partnera oraz produktów Partnera przez Emitenta .
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym przez okres 12 miesięcy Partnerowi przysługuje wyłączność oferowania produktów Emitenta.
Umowa przewiduje kary umowne w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych w wysokości 50.000,00 zł, przy czym łączna odpowiedzialność każdej ze Stron jest limitowana do wysokości 250.000,00 zł
Strony uzgodniły, iż cena produktów lub innych usług związanych ze sprzedażą produktów Emitenta będzie ustalana oddzielenie dla każdego wdrożenia na podstawie analizy danych zebranych od klientów Partnera lub Emitenta.
Ponadto umowa nie stanowi i nie ma stanowić przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej na drugą stronę.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Przedmiotowa umowa wpisuje się w strategię Emitenta zakładającą sieciową dystrybucję produktów. Pozyskanie rozpoznawalnego partnera daje możliwość wypromowania produktów Emitenta dla szerszego grona potencjalnych odbiorców.
Powyższe w ocenie Emitenta w długofalowej perspektywie będzie miało pozytywny wpływ na sytuację finansową Spółki, gdyż zwiększy zasięg dystrybucji, jednak w najbliższym okresie efekty współpracy realizować będą się przede wszystkim w aspekcie popularyzacji oferty Emitenta.
Umowa została uznana za istotną z uwagi na ustanowienie na rzecz Partnera prawa wyłączności w oferowaniu produktów Emitenta.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 3/2018 na stronie PAP