Raport ESPI nr 10/2021

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. dalej “Spółka” zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od akcjonariusza Vee Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 10/2021 na stronie PAP