Raport ESPI nr 11/2018

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej “Emitent” informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 r. zawarł umowę pożyczki z Voicetel Investments sp. z o.o. – akcjonariuszem Emitenta posiadającym 910.680 akcji Spółki dających 910.680 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz stanowiących 81,30% kapitału zakładowego Spółki.

Kwota pożyczki zaciągniętej przez Emitenta wynosi 500.000 zł. Odsetki od pożyczki wynoszą 5% w skali roku i będą płatne jednorazowo wraz ze zwrotem należności głównej. Termin spłaty pożyczki to 31.12.2019 r.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 10/2018 na stronie PAP