Raport ESPI nr 13/2019

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy Emitenta, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 15.07.2019 r.

Akcjonariusz: Voicetel Investments Sp. z o.o.
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 897 180
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 897 180
Udział w ogólnej liczbie głosów: 80,10%
Udział w liczbie głosów na WZA: 100%

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 12/2019 na stronie PAP