Raport ESPI nr 14/2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy Emitenta, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 26.06.2020 r.

Akcjonariusz: Voicetel Investments Sp. z o.o.
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 738 238
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 738 238
Udział w ogólnej liczbie głosów: 55,50%
Udział w liczbie głosów na WZA: 93,57%

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 14/2020 na stronie PAP