Raport ESPI nr 15/2021

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka” przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku i posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 15/2021 na stronie PAP