Raport ESPI nr 15/2022

Treść raportu:

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie dalej “Spółka” informuje, że dzisiaj otrzymał z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie zawiadomienie o dokonaniu w dniu 30 września 2022 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców nowego podmiotu Vee Care sp. z o.o. z siedziba w Warszawie KRS: 0000994378. Utworzenie Vee Care sp. z o.o. jest elementem realizacji strategii na lata 2019/2022, o aktualizacji której Spółka informowała Raportem nr 22/2019 nadanym systemie EBI.

Powstanie Vee Care sp. o.o. oznacza przejście do etapu realizacji strategii polegającego na wydzieleniu operacji oraz zadań w zakresie rozwoju i dystrybucji produktów dla segmentu przedsiębiorstw SMB/SOHO. W ocenie Spółki projekty dla segmentu masowego klienta biznesowego osiągnęły taki poziom zaawansowania, który uzasadnia potrzebę koordynacji działań w ramach zewnętrznego podmiotu, co umożliwić ma ułatwienie analizy finansowej tego segmentu działalności oraz umożliwienie potencjalnych inwestycji przez podmioty zewnętrzne w wskazany powyżej obszar działalności. Spółka szacuje, że Vee Care sp. o.o. rozpocznie działalność operacyjną jeszcze w bieżącym kwartale, ale wpływ na skonsolidowane wyniki Spółki powinien być widoczny począwszy od 2023 r.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu  15/2022 na stronie PAP