Raport ESPI nr 15/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. otrzymał od Prezesa Spółki, Pana Dawida Wójcickiego – zawiadomienie, którego pełną treść załącza do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Dawid Wojcicki – Zawiadomienie o zmianie progu w akcjonariacie zastaw na akcjach

Treść raportu 15/2017 na stronie PAP