Raport ESPI nr 16/2021

Treść raportu:

Zarząd Vee SA “Spółka”, “Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w czerwcu 2021 r. wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations , mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez hosty głosowe Spółki na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 209 tys. minut. Tym samym w H1 2021 r. średnia MPC dla Spółki wyniosła 198 tys. minut, co oznacza wzrost w relacji do średniej z H1 2020 r. o 36%, a w relacji do średniej z H2 2020 r. o 5%. Średnia dla wskaźnika MPC w Q2 2021 r. wyniosła z kolei 201 tys. minut, co oznacza wzrost MPC w relacji do średniej z Q1 2021 r. o 3 proc.
Zarówno wynik półroczny, jak i kwartalny są rekordowe w historii Spółki. Spółka zaznacza przy tym, że czerwcowy wskaźnik MPC został zrealizowany dzięki m.in. wzrostowi wolumenów procesowanych minut od 1 do 90 proc. z trwających projektów dla m.in. firm z branż: finansowej, medycznej i bankowej.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy hostów głosowych realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z hostem spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15% w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC.
W 2020 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 74 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 16/2021 na stronie PAP