Raport ESPI nr 16/2022

Treść raportu:

Zarząd Vee SA “Spółka”, “Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, we wrześniu 2022 r. wskaźnik MPC _Minutes of Processed Conversations, mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez Vee na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 378,2 tys. minut. Trzeci kwartał 2022 r. przyniósł 20 proc. wzrost, w stosunku do MPC z pierwszego kwartału 2022 r., który był rekordowym wynikiem w historii Vee. Tym samym trzeci kwartał 2022 r. wygenerował MPC o 65 proc. wyższe niż analogiczny kwartał 2021 r. oraz o 89 proc. wyższe od analogicznego kwartału 2020 r. Spółka zaznacza przy tym, że wrześniowy wskaźnik MPC został zrealizowany m.in. dzięki wzrostowi wolumenów procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej i finansowej.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami Spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy Vee realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Vee. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2021 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 85 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu  16/2022 na stronie PAP