Raport ESPI nr 17/2022

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. dalej “Spółka”, zawiadamia, iż w dniu 10 października 2022 r. uzyskał informację od akcjonariusza będącego osobą fizyczną, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, ze zm., zgodnie z którym akcjonariusz zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do mniej niż 5%. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 17/2022 na stronie PAP