Raport ESPI nr 2/2018

Treść raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej “Emitent” lub “Spółka”_ informuje, iż w dniu 22 lutego 2018r. powziął informacje o zarejestrowaniu w dniu 16 lutego 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w zakresie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2017r.
W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Statut spółki – Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 2/2018 na stronie PAP