Raport ESPI nr 22/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje o rozpoczęciu w dniu dzisiejszym działań zmierzających do sprzedaży spółki zależnej – Speech Guru sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na zbycie udziałów Speech Guru Sp. z o.o., a także rozpoczął rozmowy z potencjalnym nabywcą 100% udziałów w tej spółce.

Speech Guru sp. z o.o. jest spółką zależną w Grupie Kapitałowej Voicetel Communications S.A. Dotychczas spółka zależna była odpowiedzialna za prace nad rozwojem algorytmów dialogowych Spółki. Decyzją Emitenta, zasoby Speech Guru sp. z o.o. odpowiedzialne za prace nad rozwiązaniami Emitenta zostały wcielone do Voicetel Communications S.A.

W opinii Emitenta, sprzedaż spółki zależnej nie wpłynie negatywnie na bieżącą działalność operacyjną Voicetel Communications S.A.. W ocenie Zarządu Spółki, włączenie zasobów Speech Guru sp. z o.o. odpowiedzialnych za działalność rozwojową do spółki dominującej – Voicetel Communications S.A., pozwoli w sposób bardziej efektywny kontynuować prace nad rozwiązaniami oferowanymi przez Emitenta.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 22/2017 na stronie PAP