Raport ESPI nr 2/2016

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. (“Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy Emitenta, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku w Gdańsku.

Akcjonariusz: Dawid Wójcicki
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 500.010
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 500.010
Udział w ogólnej liczbie głosów: 44,6%
Udział w liczbie głosów na WZA: 44,6%

Akcjonariusz: Krzysztof Płachta
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 500.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 500.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 44,6%
Udział w liczbie głosów na WZA: 44,6%

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 2/2016 na stronie PAP