Raport ESPI nr 28/2017

Treść Raportu:
Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ zawiadamia, że w dniu 25.09.2017 r. powziął do wiadomości informację o dokonaniu, w dniu 22.09.2017 r., przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji następujących zmian w statucie Spółki, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28.06.2017 r.:

– zmiana siedziby Emitenta na Warszawę _dawniej Gdańsk_,

– zmiana statutu Spółki w powyższym zakresie.

Zarejestrowana została również zmiana adresu Spółki na ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

Jednocześnie Emitent zawiadamia, że adresem korespondencyjnym Spółki jest ul. Kołobrzeska 12, 80-394 Gdańsk.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Statut spółki Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 28/2017 na stronie PAP