Raport ESPI nr 31/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka informuje, iż w dniu 12 października 2017 r. podjął uchwałę nr 1/10/2017 w sprawie przedterminowego wykupu zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A dalej Obligacji w liczbie 2.134 dwa tysiące sto trzydzieści cztery sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł jeden tysiąc złotych każda.

Przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 27 października 2017 r.

Emitent dokona przedterminowego wykupu Obligacji poprzez wypłatę wartości nominalnej Obligacji w wysokości 1.000 PLN za każdą sztukę Obligacji oraz należnych odsetek liczonych od początku ostatniego okresu odsetkowego do dnia 27 października 2017 r. włącznie z tym dniem.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta, Spółka wypłaci każdemu z obligatariuszy obligacji serii A premię w wysokości 0,5% iloczynu wartości nominalnej oraz liczby Obligacji, do których uprawniony jest dany obligatariusz.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 31/2017 na stronie PAP