Raport ESPI nr 34/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka informuje, że w dniu 13 października 2017 r. otrzymał od Prezesa Spółki, Pana Dawida Wójcickiego – zawiadomienie, którego pełną treść załącza do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Voicetel Communications S.A.

Treść raportu 34/2017 na stronie PAP