Raport ESPI nr 37/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 25 października 2017 r. zawarł umowę pożyczki z Voicetel Investments sp. z o.o. – akcjonariuszem Emitenta posiadającym 938.680 akcji Spółki dających 938.680 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz stanowiących 83,81% kapitału zakładowego Spółki – w celu restrukturyzacji posiadanego zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji serii A.

Kwota pożyczki zaciągniętej przez Emitenta wynosi 2.200.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 5% w skali roku. Termin spłaty pożyczki to 25.10.2018 r.

Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane do przedterminowego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę. Powyższa operacja umożliwi Emitentowi dalsze finansowanie działalności rozwojowej kapitałem o koszcie niższym niż wyemitowane obligacje serii A.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 37/2017 na stronie PAP