Raport ESPI nr 40/2017

Treść Raportu:

Zastaw rejestrowy został wykreślony w związku z całkowitym wykupem obligacji serii A.

Zastaw został ustanowiony w dniu 25 kwietnia 2017 r. w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emisji 2.134 obligacji serii A Emitenta o łącznej wartości nominalnej 2.134.000 zł.

O ustanowieniu powyższego zastawu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2017 w dniu 28.04.2017 r., zaś o całkowitym wykupie obligacji serii A Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 38/2017 w dniu 27.10.2017 r.

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 16.11.2017 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów, o wykreśleniu w dniu 8 listopada 2017 r. zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta z rejestru zastawów.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony w dniu 25 kwietnia 2017 r. przez podmiot dominujący wobec Emitenta – Voicetel Investments Sp. z o.o. _dalej Zastawca_ na rzecz CP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej Zastawnik, Administrator Zastawu_ na należących do Zastawcy 77.146 niezdematerializowanych akcjach na okaziciela Voicetel Communications S.A.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 40/2017 na stronie PAP