Raport ESPI nr 4/2016

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 6 października 2016 r. otrzymał od Pana Bogusława Marczaka – zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pan Bogusław Marczak zawiadamia, iż w wyniku nabycia akcji Emitenta w transakcjach giełdowych zrealizowanych na sesji 29 września 2016 r. jego łączny udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5% i wynosi 5,0017%.

Przed przeprowadzeniem powyższych transakcji, Pan Bogusław Marczak posiadał 55.998 sztuk akcji stanowiących 4,9998% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 4,9998% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji Spółki, Pan Bogusław Marczak posiadał 56.019 sztuk akcji, stanowiących 5,0017% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 5,0017% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 4/2016 na stronie PAP