Uchwała Nr 1207/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała Nr 1207/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1061/2019 Zarządu Giełdy z dnia 7 października 2019 r.

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 17c ust. 8 i 9 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po ponownym rozpoznaniu sprawy nałożenia na spółkę VOICETEL COMMUNICATIONS S.A. kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Giełdy w przedmiotowej sprawie, postanawia zmienić Uchwałę Nr 1061/2019 Zarządu Giełdy z dnia 7 października 2019 r. i zmniejszyć wysokość nałożonej kary pieniężnej do 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

Uchwała_1207_z uzasadnieniem