Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.000,00 zł i dzieli się na 1 330 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną sztukę.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vee S.A.

Akcjonariusze Vee S.A.Liczba akcjiAkcjonariat wg liczby akcjiAkcjonariat wg liczby głosów
Vee Ventures Sp. z o.o.*896 66967,42%67,42%
TM Sp. z o.o. SK70 0605,27%5,27%
Pozostali akcjonariusze363 27127,31%27,31%
Razem1 330 000100,00%100,00%

* Vee Ventures Sp. z o.o. jest podmiotem kontrolowanym przez Dawida Wójcickiego i Krzysztofa Płachtę, będącymi odpowiednio: Prezesem Zarządu oraz Członkiem Zarządu Emitenta.

 

Struktura właścicielska Vee Ventures Sp. z o.o.

WspólnikUdział w głosach na walnym zgromadzeniu wspólników spółki
Dawid Wójcicki50,00%
Krzysztof Płachta50,00%