Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.000,00 zł i dzieli się na 1 330 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną sztukę.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Voicetel Communications S.A.

Akcjonariusz Voicetel Communications SALiczba akcjiAkcjonariat wg liczby akcjiAkcjonariat wg liczby głosów
Voicetel Investments Sp. z o.o.*948 22871,30%71,30%
Pozostali akcjonariusze381 77228,70% 28,70%
Razem1 330 000100,00%100,00%

* Voicetel Investments Sp. z o.o. jest podmiotem kontrolowanym przez Dawida Wójcickiego i Krzysztofa Płachtę, będącymi odpowiednio: Prezesem Zarządu oraz Członkiem Zarządu Emitenta.

 

Struktura właścicielska Voicetel Investments Sp. z o.o.

WspólnikUdział w głosach na walnym zgromadzeniu wspólników spółki
Dawid Wójcicki50,00%
Krzysztof Płachta50,00%