Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 166.250,00 zł i dzieli się na 1 662 500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną sztukę.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vee S.A.

Akcjonariusze Vee S.A.Liczba akcjiAkcjonariat wg liczby akcjiAkcjonariat wg liczby głosów
Vee Ventures Sp. z o.o.*798 00148,00%48,00%
Bogusław Marczak166 20010,00%10,00%
TM Sp. z o.o. SK87 9945,29%5,29%
Pozostali akcjonariusze610 30536,71%36,71%
Razem1 662 500100,00%100,00%

* Vee Ventures Sp. z o.o. jest podmiotem kontrolowanym przez Dawida Wójcickiego i Krzysztofa Płachtę, będącymi odpowiednio: Prezesem Zarządu oraz Członkiem Zarządu Emitenta.

 

Struktura właścicielska Vee Ventures Sp. z o.o.

WspólnikUdział w głosach na walnym zgromadzeniu wspólników spółki
Dawid Wójcicki50,00%
Krzysztof Płachta50,00%