Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 112.001,00 zł i dzieli się na 1.120.010 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną sztukę.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Voicetel Communications S.A.

Akcjonariusz Voicetel Communications SALiczba akcjiAkcjonariat wg liczby akcjiAkcjonariat wg liczby głosów
Razem1 120 010100%100%
Voicetel Investments Sp. z o.o.*897 18080,10%80,10%
Bogusław Marczak56 0195,00%5,00%
Pozostali akcjonariusze166 81114,90%14,90%

* Voicetel Investments Sp. z o.o. jest podmiotem kontrolowanym przez Dawida Wójcickiego i Krzysztofa Płachtę, będącymi odpowiednio: Prezesem Zarządu oraz Członkiem Zarządu Emitenta.

 

Struktura właścicielska Voicetel Investments Sp. z o.o.

WspólnikUdział w głosach na walnym zgromadzeniu wspólników spółki
Dawid Wójcicki50,00%
Krzysztof Płachta50,00%