Raport EBI nr 10/2021

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2021 r. w godzinach popołudniowych otrzymał od Vee Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki dysponującego samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie przepisu art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania w terminie do 31 stycznia 2022 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.
7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10.Zamknięcie Zgromadzenia.

Otrzymane żądanie zwołania Zgromadzenia wraz z towarzyszącymi mu projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Z uwagi na niepodanie przez akcjonariusza parametrów podwyższenia kapitału zakładowego w projektach uchwał załączonych do wniosku, Zarząd Spółki przedstawi Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia wraz z uzupełnieniem przez akcjonariuszy projektów uchwał o parametry ekonomiczne, tj. na Zgromadzeniu.

Spółka zamierza zwołać Zgromadzenie we wnioskowanym terminie, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 10/2021 na stronie PAP

1. Wniosek Vee Ventures o zwołanie NWZA Vee S.A.

2. Projekty uchwał na NWZA Vee S.A.