Raport EBI nr 2/2016

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28 stycznia 2016 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany nazwy i siedziby spółki zależnej od Emitenta z Quizz Platform Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 55B na SpeechGuru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Juliusza Słowackiego 35.

Podstawa Prawna:

§ 3ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 2/2016 na stronie PAP