Raport EBI nr 4/2018

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 marca 2018 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 196/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A Voicetel Communications S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Voicetel Communications S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 4/2018 na stronie PAP