Raport EBI nr 19/2020

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w raporcie okresowym za III kwartał 2020, który Emitent opublikował raportem nr 18/2020 w dniu 16 listopada 2020 r., na skutek omyłki, w skonsolidowanym rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych dokonano niewłaściwej prezentacji danych za rok 2019. Mając powyższe na uwadze, Emitent przekazuje korektę przedmiotowego raportu okresowego. Wszystkie dane dotyczące wyników Emitenta za III kwartał 2020 r., które zostały opublikowane w dniu 16 listopada 2020 r. nie ulegają zmianie.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 19/2020 na stronie PAP

Raport Kwartalny Vee S.A. – 2020Q3